Organizatorem konkursów jest Centrum Edukacji „ LECTURA” z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim.  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. I-VI szkoły podstawowej  Cele konkursów   motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy na temat literatury    wsparcie nauczycieli w zachęceniu uczniów do częstszej i uważnej lektury   promowanie uczniów dążących do poznania literatury    rozwijanie twórczości plastycznej i pisarskiej wśród dzieci, wyszukiwanie talentów   umożliwienie zewnętrznej oceny wiedzy uczniów     oswajanie z testową formą sprawdzania wiedzy  Ideą konkursu jest wyróżnienie osób, które w szczególny sposób interesują się literaturą, dbają   o własny rozwój intelektualny, wzbogacają swoją wiedzę i wbrew opiniom o upadku czytelnictwa sięgają  po wybitne dzieła literatury światowej. Pragniemy nagrodzić również wybitne talenty plastyczne i pisarskie. Jako nauczyciele niejednokrotnie spotykamy się z prośbą uczniów o opinię dotyczącą ich własnej twórczości. Tworzą oni naprawdę ciekawe prace, a nie mają ich gdzie zaprezentować. Chcielibyśmy, aby nasz konkurs im to umożliwił, a niektórym, być może, otworzył drogę do kariery pisarskiej. LITERATURA KONKURSOWA:   Bracia Grimm: Kopciuszek, Czerwony Kapturek, Śpiąca Królewna; Śnieżka; Jaś i Małgosia; Stoliczku, Nakryj się; Tomcio Paluszek; Wilk i siedem koźlątek; Dwunastu braci; Królowa pszczół. Formy konkursu    Test wiedzy (znajomość treści lektur) kl IV-VI : Test składa się z 30 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru oraz jednego pytania otwartego.   Uczniowie rozwiązują test na kartach odpowiedzi przesłanych przez organizatora. Spośród   odpowiedzi wybierają tylko i wyłącznie jedną, zaznaczają ją na karcie odpowiedzi poprzez   zamalowanie odpowiedniego pola; karty odpowiedzi wypełnia się wyłącznie długopisem lub piórem   koloru czarnego lub granatowego. Zabrania się używania korektora.   W pytaniu otwartym uczeń udziela pisemnej odpowiedzi na podany temat. Uczeń może uzyskać za test maksymalnie 40 pkt. Czas trwania testu to 60 min. (Nie wlicza się w to czasu poświęconego na sprawy organizacyjne) Następnie Szkolny Organizator Konkursu zbiera wszystkie prace, sprawdza,   czy są one prawidłowo i czytelnie podpisane imieniem i nazwiskiem ucznia oraz opatrzone danymi   szkoły. Szkolny Organizator Konkursu odsyła tylko i wyłącznie karty odpowiedzi w celu ich sprawdzenia (arkusze, na których zamieszczone zostały pytania konkursowe są własnością uczniów). KRYTERIA OCENY WYPOWIEDZI PISEMNEJ: walory literackie; inwencja twórcza,   poprawność ortograficzna, interpunkcyjna, stylistyczna i językowa.   Konkurs plastyczny kl. I-VI.  Uczniowie na wykonanie pracy plastycznej i przekazanie jej Szkolnemu Organizatorowi Konkursu  mają czas do 14 kwietnia 2014 roku, czyli do dnia przeprowadzenia testów w szkołach;   mogą je wykonywać w domu lub w szkole. Uczniowie biorący udział w konkursie prac plastycznych są zobowiązani do przestrzegania   następujących zasad:  o zalecany format pracy nie większy niż A4 o tematyka prac konkursowych – ilustracja do wybranej lektury (spośród podanych w literaturze konkursowej)  o technika wykonania pracy dowolna z wyjątkiem technik przestrzennych,   o prace plastyczne muszą być na odwrocie opisane; należy uwzględnić, co przedstawiają, imię i nazwisko autora, klasę oraz opiekuna i adres placówki,  o prace muszą być wykonane samodzielnie przez uczniów (w wypadku podejrzeń   co do samodzielności prac uczniów możliwe są sankcje włącznie z dyskwalifikacją danej pracy)  KRYTERIA OCENY PRAC PLASTYCZNYCH: własna, niepowtarzalna i unikalna wizja, walory   artystyczne pracy, wkład włożonej pracy. Ogólnopolski Konkurs Literacki o tytuł „Złotego Pióra”  Uczniowie na napisanie pracy literackiej i przekazanie jej Szkolnemu Organizatorowi Konkursu mają   czas do dnia 14 kwietnia 2014 roku, czyli do dnia przeprowadzenia testów w szkołach. Uczniowie   biorący udział w konkursie prac literackich są zobowiązani do przestrzegania następujących zasad:  o tematyka prac konkursowych dowolna (mogą to być prace wcześniej stworzone przez uczniów, ale nigdzie dotąd niepublikowane lub prace stworzone specjalnie na   potrzeby konkursu)  o forma – proza (nie więcej niż 4 strony A4) lub wiersz  o zalecany zapis w formie komputeropisu  o wszystkie prace muszą być na odwrocie opisane; należy uwzględnić: imię i nazwisko autora, klasę oraz opiekuna i adres placówki  Do prac należy dołączyć oświadczenie podpisane przez autora i jego prawnego opiekuna o samodzielnym zredagowaniu pracy (przykładowy tekst oświadczenia dostępny poniżej)  Przykładowy tekst oświadczenia: Oświadczam, że praca wysłana na konkurs CE „Lectura” została stworzona przeze mnie samodzielnie, nie przypisałem (-am) sobie autorstwa całości, istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu.  …………………………….           ………………………………………………..            …………. Czytelny podpis autora             Czytelny podpis rodzica (prawnego opiekuna)          Data KRYTERIA OCENY WYPOWIEDZI PISEMNEJ: walory literackie; inwencja twórcza, poprawność ortograficzna, interpunkcyjna, stylistyczna i językowa. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo do ich   wystawiania i publikowania. Warunki uczestnictwa w konkursach:  Konkurs jest samofinansujący. Warunkiem uczestnictwa jest wpłata na rachunek bankowy   organizatorów konkursu wynosząca 8 zł od osoby. Uczniowie biorący udział zarówno w teście, jak i w konkursie prac plastycznych i literackich wnoszą opłatę za wszystkie   formy osobno.   Z pozyskanych środków zapewniane są nagrody i obsługa techniczna konkursu. W przypadku, gdy zgłoszony do konkursu uczeń z przyczyn losowych nie będzie mógł wziąć udziału w konkursie, Szkolny Organizator Konkursu może zapewnić na jego miejsce ucznia, wpłacone raz pieniądze nie będą zwracane.  W razie nikłego zainteresowania konkursem organizator ma prawo do odwołania konkursu, co wiąże się  ze zwrotem wpłaconych środków pieniężnych wpłacającym w terminie do 1 miesiąca od daty odwołania konkursu.  Szkoła może zgłosić dowolną liczbę uczestników konkursu. Sposoby zgłaszania szkół do Ogólnopolskiego Konkursu „Legendy polskie”    poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej     poprzez email (info@e-lectura.pl)  Zadania Szkolnego Organizatora  I Ogólnopolskiego Konkursu Baśniowego Szkolny Organizator Konkursu jest zobowiązany:    ogłosić konkurs wśród społeczności uczniowskiej;           powiadomić innych nauczycieli o konkursie (j. polski, plastyka, edukacja wczesnoszkolna);   przyjąć zgłoszenia uczniów deklarujących chęć uczestnictwa oraz wpłaty pieniężne;   dokonać zgłoszenia szkoły (uwzględnić ew. potrzeby, np. konieczność wydrukowania testów większą czcionką dla uczniów słabowidzących itp.)    dokonać wpłaty na rachunek bankowy organizatorów – decyduje data stempla pocztowego;      zapewnić salę i prawidłowe przeprowadzenie konkursu      odesłać prace konkursowe wraz z imienną listą uczestników w poszczególnych       kategoriach konkursowych (Centrum Edukacji „LECTURA”, ul. Daszyńskiego 22a lok.57,         95-070 Aleksandrów Łódzki)       przekazać uczniom osiągnięte przez nich wyniki i zdobyte nagrody PRZYKŁADOWY DOWÓD WPŁATY  Wymiana korespondencji między organizatorem a szkołami biorącymi udział w konkursie.  Zaproszenia do konkursu, testy konkursowe, wyniki, dyplomy i część nagród przesyłane będą drogą pocztową. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez operatora pocztowego – Pocztę Polską. Zaleca się Szkolnym Organizatorom Konkursu, żeby   rozwiązane testy i konkursowe prace plastyczne i fotograficzne wysyłane były na adres wskazany  przez organizatora listem poleconym. W przypadku, gdy prace nie dotrą do organizatorów, a   wysyłający je nie będzie legitymował się potwierdzeniem wysyłki, wszelkie roszczenia organizator uzna za bezzasadne. W przypadku gdyby na 4 dni (robocze) przed datą przeprowadzenia testu nie dotarły do   szkoły arkusze testowe, Szkolny Organizator Konkursu jest zobowiązany do   skutecznego skontaktowania się z organizatorami. Wówczas zostanie ustalony   sposób ponownego dostarczenia arkuszy testowych. Ta sama procedura obowiązuje w   przypadku niedostarczenia wyników. Niektóre nagrody będą wysyłane listem (paczką poleconą). Ewentualne reklamacje zgodnie z   regulaminem Poczty Polskiej są możliwe dopiero po 14 dniach od daty nadania przesyłki. Poczta   ma na rozpatrzenie reklamacji 30 dni. Dlatego, gdyby nagrody nie dotarły, prosimy o pilny kontakt.  Terminarz Konkursu   do 17.03.2014 – przesłanie  zgłoszenia; dokonanie wpłat na konto organizatora,     do 07.04.2014 – dostarczenie drogą pocztową testów konkursowych do szkół;    14.04.2014  – PRZEPROWADZENIE KONKURSU W SZKOŁACH;    do 15.04.2014 - odesłanie testów, prac plastycznych i literackich na adres organizatora;    do 02.06.2014 – ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej;    do 16.06.2014 – wysłanie wyników i dyplomów oraz nagród do szkół.   Nagrody   Każdy uczeń otrzyma DYPLOM UCZESTNICTWA. Ponadto każdy Szkolny Organizator Konkursu otrzyma zaświadczenie o byciu jego współorganizatorem. Wyniki konkursu  Na stronie internetowej (www.e-lectura.pl) będą zamieszczone wyłącznie pierwsze trzy   miejsca w kraju (imię i nazwisko zwycięzcy, forma konkursu, szkoła, opiekun zwycięzcy, ew liczba uzyskanych punktów z testu) we wszystkich kategoriach konkursowych. Wyniki pozostałych uczniów zostaną przesłane do szkół razem z dyplomami i ewentualnymi nagrodami. Od wyników konkursu zamieszczonych na stronie internetowej organizatora uczestnicy i uczący  ich nauczyciele mogą się odwołać w terminie 30 dni od ich opublikowania. Po tym terminie odwołania nie będą uwzględniane. Organizator nie odsyła prac plastycznych, literackich ani kart   odpowiedzi uczniów.  Prace konkursowe (testy, prace plastyczne, literackie) będą archiwizowane przez okres 30 dni,   licząc od dnia ogłoszenia wyników. Uczniowie i ich nauczyciele mają prawo do wglądu w   swoje prace wyłącznie w miejscu i czasie wyznaczonym w porozumieniu z organizatorem.  Biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych   dla potrzeb niezbędnych do organizacji konkursu zgodnie z przepisami:   Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz na umieszczenie   fotografii zwycięskich prac plastycznych , literackich (opatrzonych danymi szkoły, z której pochodzą oraz imieniem i nazwiskiem autora)   KONTAKT Z ORGANIZATOREM:   e-mail: info@e-lectura.pl      tel. 791 020 760 lub po godz. 14.30 - 792 143 431 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Uczestnicząc w konkursie, zgadzasz się na warunki zawarte w niniejszym regulaminie.                                                                                                        Centrum Edukacji „LECTURA” Wśród szkolnych organizatorów w podziękowaniu za zaangażowanie w organizację konkursu rozlosujemy  firmowe przybory piśmiennicze. Szkolny organizator konkursu, który zgłosi ponad 100 uczestników otrzyma tablet. REGULAMIN  II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU BAŚNIOWEGO ORAZ LITERACKIEGO O TYTUŁ „ZŁOTEGO PIÓRA”